Čl. 1 Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim pri nákupe tovaru v e- obchode monalu.sk.

1.2. Predávajúci: spoločnosť MonaLu, s.r.o. so sídlom Školská 248/7, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 51 219 093, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo: : 125736/B, DIČ: 2120674919 (ďalej len „predávajúci“).

1.3. Kupujúci: spotrebiteľ, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorí svojou objednávkou vstúpili do zmluvného vzťahu s predávajúcim (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci“).

1.4. Tovar: výrobky v ponuke e- obchodu monalu.sk

1.5. Kontaktné údaje predávajúceho:

Mail: monalu@monalu.sk

Telefón: +421 948 042 312; +421 915 834 554

Poštová adresa: MonaLu, s.r.o., Školská 248/7, 900 26 Slovenský Grob

1.6. Orgánom dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, e-mail: ba@soi.sk.

1.7. Zaslaním objednávky na tovar kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obchodnými podmienkami e- obchodu monalu.sk, vrátane dodacích a platobných podmienok, s reklamačným poriadkom a s podmienkami spracovávania osobných údajov kupujúceho.

Čl. 2 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k objednanému tovaru kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v objednávke (ďalej len „objednávka“).

2.2. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná.

2.3.Predávajúci je povinný bezodkladne potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo.

2.4 Potvrdenie objednávky obsahuje informáciu o špecifikácii a množstve tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru a spôsobe jej úhrady, nákladoch spojených s dodaním tovaru, termín a spôsob jeho dopravy do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, identifikácia kupujúceho (meno a priezvisko/obchodný názov, bydlisko/sídlo, IČO, DIČ, tel. kontakt, e-mail), údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ číslo zápisu v obchodnom registri a pod.).

Čl. 3 Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:
a) dodať kupujúcemu na základe potvrdenia objednávky do dohodnutého miesta tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote, zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návod na použite a údržbu v slovenskom jazyku, dodací list, resp. daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar.

3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, alebo možnosť pre kupujúceho stornovať objednávku zaslaním e-mailu.

3.4. V prípade stornovania objednávky kupujúcim vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o stornovaní objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.5. V prípade, ak kupujúci v lehote stanovenej predávajúcim neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim, ani nestornuje objednávku, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

3.6. Predávajúci je povinný uchovávať kúpnopredajnú zmluvu so spotrebiteľom v elektronickej podobe a na základe písomnej požiadavky spotrebiteľa ju sprístupniť.

Čl. 4 Práva a povinnosti kupujúceho

4.1 Kupujúci je povinný:
a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie tovaru,
c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom s predávajúcim.

Čl. 5 Poučenie spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy

5.1. V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., v platnom znení, má spotrebiteľ právo v prípade nákupu tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

5.2. Formulár odstúpenia od zmluvy sa nachádza tu.

5.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme tovar.

5.4. Do 14 dní od uplatnenia práva na odstúpenie lehoty spotrebiteľ zašle tovar na adresu predávajúceho MonaLu, s.r.o. Školská 248/7900 26 Slovenský Grob. Lehota je zachovaná, ak tovar zašle spotrebiteľ na prepravu najneskôr posledný deň lehoty.

5.5. Priame náklady na vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ.

5.6. Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

5.7. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ je povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu: MonaLu, s.r.o., Školská 248/7, 900 26 Slovenský Grob, e-mail: monalu@monalu.sk.

5.8. V prípade záujmu môže spotrebiteľ vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom internetovej stránky starkl.sk predávajúceho použitím formulára v zmysle bodu 5.2.

5.9. Ak spotrebiteľ využije možnosť odstúpenia od zmluvy v zmysle bodu 5.8. prijatie odstúpenia od zmluvy predávajúci bezodkladne potvrdí e-mailom.

5.10. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašle spotrebiteľ preukázateľne najneskôr v deň uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Čl. 6 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

6.1. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka.

6.2. Platby predávajúci spotrebiteľovi vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude
uskutočnená spôsobom, dohodnutým so spotrebiteľom bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

6.3. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Čl. 7 Kúpna cena

7.1. Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom e-obchodu monalu.sk je uvedená vždy pri každom ponúkanom tovare.

7.2 Všetky ceny tovaru sú uvádzané s DPH. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

7.3. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v potvrdení objednávky (ďalej len „kúpna cena“).

7.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane nákladov na jeho doručenie, v zmysle podmienok uvedených v sekcii dodacie a platobné podmienky, vopred bankovým prevodom alebo v hotovosti pri osobnom prevzatí na dohodnutom mieste dodania tovaru.

7.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pred dodaním tovaru resp. pri dodaní tovaru, predávajúci, resp. jeho zástupca je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

Čl. 8 Nadobudnutie vlastníctva kupujúcim a prechod nebezpečenstva škody na tovare

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až zaplatením celej kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie tovaru.

8.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od  predávajúceho, resp. od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar.

Čl. 9 Záverečné ustanovenie

9.1. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a spotrebiteľom, neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky.

9.2. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim: fyzickou osobou –podnikateľom, resp. právnickou osobou, neupravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.

9.3. Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (§ 3 ods.2, písm. c/ zákona č. 391/2015 Z.z.o alternatívnom riešení sporov).

9.4.Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

9.6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z ich zmluvného vzťahu budú prednostne riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je rozhodovacia právomoc daná príslušnému všeobecnému súdu v zmysle § 84 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb., v platnom znení (Občiansky súdny poriadok).

Čl. 10 Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

10.1. Spoločnosť MonaLu, s.r.o. nezhromažďuje žiadne osobné dáta, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy osoba sama poskytne spoločnosti MonaLu, s.r.o. tieto dáta dobrovoľne. Takéto dáta môžu byť získané v prípade, keď sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb internetovej stránky monalu.sk.

10.2. Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou dodávateľov predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky.

10.3. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

10.4. Objednaním tovaru prostredníctvom e-obchodu na internetovej stránke monalu.sk kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi. Súčasne kupujúci súhlasí so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom príslušnými právnymi predpismi.

10.5. Užívatelia internetovej stránky monalu.sk berú na vedomie, že osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnú napr. do diskusných fór, môžu byť použité treťou stranou. Takéto využitie osobných údajov však nemožno kontrolovať a spoločnosť MonaLu, s.r.o. za túto skutočnosť neponesie žiadnu zodpovednosť.